Trung tâm Đào tạo thực hành

Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử - Tin học - Viễn thông  sở hữu 10 phòng thực hành khác nhau.

Phòng thực hành:

 •  
 •  
 • Phòng thực hành Điện tử cơ bản
 • Phòng thực hành thiết kế mạch in
 • Phòng thực hành CAD
 • Phòng thực hành Điện tử tương tự
 • Phòng thực hành kỹ thuật số
 • Phòng thực hành kỹ thuật viễn thông
 • Phòng thực hành công nghệ chuyển mạch
 • Phòng thực hành điện tử dân dụng
 • Phòng thực hành thiết kế hệ thống nhúng
 • Phòng thực hành công nghệ DSP/FPGA
 •