Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh

Bộ môn sở hữu 7 phòng thí nghiệm chuyên đề phục vụ sinh viên trong học tập

Phòng thí nghiệm

 

- Phòng TN cấu kiện điện tử
- Phòng TN kỹ thuật điện tử
- Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học
- Phòng TN mạch và xử lý tín hiệu y sinh
- Phòng TN mạng thông tin y tế
- Phòng TN thiết kế mạch điện tử
- Phòng thực hành và nghiên cứu triển khai thiết bị y tế.