Bộ môn Kỹ thuật thông tin

Bộ môn kỹ thuật thông tin bao gồm 15 cán bộ, trong đó có 3 Phó giáo sư  và 7 Tiến sỹ. Địa bàn nghiên cứu và giảng dạy của bộ môn là về lĩnh vực kỹ thuật mạng, dịch vụ mạng, và các hệ thống truyền thông vô tuyến và di động. Với các cán bộ có trình độ cao, Bộ môn đã đóng góp đáng kể vào lộ trình phát triển đào tạo và nghiên cứu cũng như chuyển giao công nghệ của Viện. 

Phòng thí nghiệm

Bộ môn Kỹ thuật thông tin quản lý và vận hành một phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo cho các hệ khác nhau (chính quy, cao đẳng…). Nội dung thí nghiệm và thực hành bao gồm cơ sở thông tin số, chuyển mạch và mạng thông tin, tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông, v.v..

Các bài thí nghiệm phục vụ môn Cơ sở thông tin số và Cơ sở truyền số liệu

 

Bài 1. Điều biên với tín hiệu số (ASK)

Bài 2. Điều tần với tín hiệu số (FSK)

Bài 3. Điều pha với tín hiệu số (PSK)

Bài 4. Điều chế PSK cầu phương

Bài 5. Điều pha tương đối (DPSK)

Bài 6. Tạo dạng dữ liệu

Bài 7. Đồng bộ

 

Các bài thực hành phục vụ môn kỹ thuật chuyển mạch

 

Bài 1. Chuyển mạch thời gian TIMSWIT

Bài 2. Chuyển mạch ma trận MATSWIT

Bài 3. Các hệ thống chuyển mạch

Bài 4. Xây dựng một mạng chuyển mạch

 

Các bài thực hành phục vụ môn Tổ chức mạng viễn thông

 

Bài 1. Lưu lượng điện thoại

Bài 2. Traffic a và traffic loss

Bài 3. Biến đổi lưu lượng mất

Bài 4. Yêu cầu về đầu ra

Bài 5. Hệ thống xếp hàng

Bài 6. Thông tin di động GSM