VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng KSTN

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng CTTT (cập nhật)

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng Cử nhân (cập nhật)

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng Kỹ sư

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh 2018 đợt 2

Các bài viết khác...