VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20181

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Phân công hướng dẫn đồ án môn học 20181

Đồ án 1

 

Đồ án 2

 

Đồ án 3

 

Đồ án thiết kế Y sinh 1

 

Đồ án thiết kế Y sinh 5

 

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp SIE học kỳ 20181

Đăng ký hướng đề tài tốt nghiệp K58, K59 Viện Điện tử - Viễn Thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp học kỳ 20172B Viện Điện tử Viễn thông

Các bài viết khác...