VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo phân công giảng dạy các học phần lý thuyết mở dưới dạng Project học kỳ 20173