VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Phân công hướng dẫn Đồ án thiết kế 2, Đồ án thiết kế 3 và thực tập kỹ thuật học kỳ 20142

      Văn phòng Viện ĐTVT đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn Đồ án thiết kế 2 và Đồ án thiết kế 3 theo phân công trong file đính kèm dưới đây.  Sinh viên đã đăng ký thực tập Kỹ thuật sẽ đi thực tập vào kỳ hè (20143). Kế hoạch thực tập sẽ được thông báo vào tháng 5/2015.

      1. Phân công hướng dẫn đồ án thiết kế 2

      2. Phân công hướng dẫn đồ án thiết kế 3