VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thí nghiệm môn Cấu kiện điện tử (HKI 2014-2015)

Các bạn sinh viện chưa hiện hoàn thành thí nghiệm môn Cấu kiện điện tử (HKI 2014-2015) xem danh sách trong file đính kèm.