VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của Viện Điện tử - Viễn thông, thực hiện công tác tổ chức lớp và kiện toàn nhân sự các lớp thuộc quản lý của Viện, Ban lãnh đạo Viện yêu cầu các cán bộ quản lớp các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN và CTTT do Viện quản lý triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.Thông báo chương trình họp lớp tới các sinh viên thuộc lớp quản lý theo thời gian phân công (file đính kèm).

2.Tổ chức họp lớp, gặp mặt sinh viên để nắm tình hình lớp, ký tên bảng điểm rèn luyện, thu thập, giải đáp các thắc mắc liên quan đến học tập trong năm học 2014-2015

      3.Chỉ đạo các hoạt động phong trào và ngoại khóa của lớp sinh viên.

      4.Tổ chức Đại hội Chi đoàn và kiện toàn nhân sự chi đoàn.

Thời gian:     Chủ nhật ngày 14/9/2014.

Địa điểm:      D5 - Lịch phân phòng (file đính kèm).

Nhận được thông báo này, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, bí thư, lớp trưởng các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN, CTTT thông báo tới toàn bộ các đoàn viên, thanh niên trong lớp về kế hoạch, đảm bảo các thành viên trong lớp có mặt đầy đủ tham gia sinh hoạt trong buổi họp. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp thời gian tham gia, giám sát thực hiện và lấy kết quả làm căn cứ chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Các bạn sinh viên là đoàn viên của các chi đoàn bắt buộc có mặt đầy đủ để thực hiện triển khai kế hoạch.

Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên website của Viện Điện tử - Viễn thông và thông qua các kênh sinh viên các khóa.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                 

                Nơi nhận:                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

            -  Như trên;

            -  Lưu: VP Viện