VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

Thông báo danh sách sinh viên không tham dự SHCD học kỳ 20161

Chú ý: Sinh viên không tham dự SHCD sẽ bị đánh giá xếp loại đoàn viên và đánh giá xếp loại rèn luyện cuối năm