VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo kết quả chấm phúc tra đợt 2 học kỳ 20192

Thông báo kết quả chấm phúc tra đợt 1 học kỳ 20192

Phân công hướng dẫn Đồ án 2 học kỳ 20193

Phân công hướng dẫn Thực tập và Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20193

Thực tập

 

Đồ án tốt nghiệp

 

Phân công hướng dẫn Đồ án môn học học kỳ 20193

Phân công hướng dẫn Đồ án 1

 

Phân công hướng dẫn Đồ án 3

 

Phân công hướng dẫn Đồ án Y Sinh BME5

 

Các bài viết khác...