VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Các đơn vị

Các môn học

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Hệ điều hành
 3. Project 1
 4. Project 2
 5. Điện tử công nghiệp
 6. Hệ thống thông tin công nghiệp
 7. Digital design 2
 8. Thiết kế và tổng hợp hệ thống số và IC số
 9. Thiết kế hệ thống nhúng

10. Lập trình song song

11. Kiến trúc máy tính

12. Kiến trúc máy tính song song

13. Xử lí ảnh

14. Mô hình hóa tín hiệu y sinh

15. Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

16. Thiết kế hướng đối tượng

17. Ngôn ngữ lập trình

18. Lập trình C/C , Java

19. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu

20. Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

21. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng

22. CAD/CAM

23. Mạng neuron và ứng dụng

24. Lập trình

25. Lập trình nâng cao

26. Kỹ thuật số

27. Cấu trúc dữ liệu

28. Thiết kế hệ thống số

29. Thiết kế IC xử lý tín hiệu dùng trong thông tin

30. Kiểm chứng tự động hệ thống số, online casino IC và hệ thống nhúng

31. Kiểm chứng tự động phần cứng số

32. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

33. Kỹ thuật định vị sử dụng vệ tịnh

34. Thiết kế hệ thống phần cứng

35. Thiết kế hệ thống số sử dụng VHDL

36. Cảm biến hình ảnh và camera số

37. Thiết kế IC

38. Thiết kế IC số CMOS

39. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

40. Thiết Kế IC (tương tự)

41. Thiết kế Op-amp

42. Microprocessors

43. Synthesis and Optimization Digital Circuit

44. Functional Hardware Verification

45. Cảm biến hình ảnh và camera số

46. Cấu trúc dữ liệu giải thuật

47. Các phương pháp học máy và ứng dụng

 

Các Hướng Nghiên Cứu

Bùi Việt Khôi:

 • Mạng kết nối quang ứng dụng trong truyền số liệu và kiến trúc máy tính đa xử lý.
 • Hệ thống thông tin quang tốc độ cao
 • Linh kiện quang điện tử mới ứng dụng trong thông tin quang.

Hoàng Mạnh Thắng:

 • Xử lý tín hiệu phi tuyến
 • Hệ thống động và ứng dụng vào điện tử

Nguyễn Đức Minh:

 • Digital Systems Design
 • IC Design for Communication System
 • Embedded  System Co-Design
 • Formal Verification of SoC and Embedded Systems

Nguyễn Hoàng Dũng:

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống camera tốc độ cao.
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống nhúng phục vụ cho các mục đích cụ thể.

Nguyễn Thanh Bình:

 • Tính toán lưới
 • Ngôn ngữ luồng công việc (workflow)

Nguyễn Tiến Dũng:

 • Xử lý ảnh, mã hóa ảnh và ứng dụng
 • Thị giác máy tính 2D và 3D hỗ trợ chẩn đoán trong y tế
 • Hệ thống giao thông thông minh ITS
 • Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trên robot cứu hộ và tìm đường

Nguyễn Thị Kim Thoa.:

 • Xử lý tín hiệu video.
 • Video streaming
 • Mạng nơ ron và ứng dụng

Nguyễn Quang Minh:

 • Các hệ thống tri thức dựa trên ontology
 • Web ngữ nghĩa và tích hợp thông tin
 • Cổng thông tin và kiến trúc ứng dụng

 

Phạm Doãn Tĩnh:

 • Nghiên cứu các thuật toán định vị và tính toán vị trí cho adhoc và sensor network.
 • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học máy áp dụng cho phân tích dữ liệu trong mạng không dây và triển khai testbed trên Zigbee network.

Phạm Ngọc Nam:

 • Thiết kế hệ nhúng, tính toán cấu hình lại.
 • Multimedia

Phạm Nguyễn Thanh Loan:

 • Thiết kế IC tương tự công suất thấp/cực thấp sử dụng công nghệ CMOS (VCO, ADC, LNA và bộ thu năng lượng sử dụng nguồn vô tuyến)

Tạ Thị Kim Huệ:

 • Coupled Nonlinear Systems: Cellular Neural/ Nonlinear Networks, Complex Networks.
 • Circuit Theory & Designs: Digital processing system, Digital transmission system.
 • Security Communications: Chaos-based Security, Cryptography system

Võ Lê Cường:

 • Thuật toán xử lý ảnh và triển khai trên phần cứng.
 • Kiến trúc, công nghệ cảm biến ảnh CCD và CMOS.
 • Cảm biến thông minh và hệ thống camera thông minh.
 • Kiến trúc VLSI giúp nâng cao hiệu suất  mạch tích hợp.

 

 

 

 

 

 

Công Trình Nghiên Cứu

2013

1.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, “ A Chaos-based Secure Direct-Sequence/Spread-Spectrum Communication System”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2013, (in press), (ISBN: 1085-3375)

2.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, Kyandoghere Kyamakya, “MxN-ary Chaotic Pulse-Width-Position Modulation: An Effective Combination Method for Improving Bit Rate”, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), 2013. ISBN: 0332-1649 (in press)

 

2012

 

1.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, “A Combination scheme of CPWPM and BPSK for digital communication”, in Proceedings of Semiconductor & Integrated Opto-electronics (SIOE'12), Cardiff, Wales 2nd-4th April 2012.

2.Ta Thi Kim Hue, Chu Van Lam, Thang Manh Hoang, and Safwan El Assad “Implementation of secure SPN chaos-based cryptosystem on FPGA”, in Proceedings of The IEEE Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT2012), Ho Chi Minh City-Vietnam, December-2012.

3.Viet–Thanh Pham, Arturo Buscarino, Mattia Frasca, Luigi Fortuna, Thang Manh Hoang, “FPGA-based generation of autowaves in Memristive Cellular Neural Networks”, in Proceedings of The 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and Their Applications (CNNA), August 29-31 Turin, Italy, 2012 (ISBN: 978-1-4673-0287-6).

4.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, K. Kyamakya, and J. C. Chedjou, “Digital Communication Using MxN-ary Chaotic Pulse Width-Position Modulation”, in Proceedings of The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2012), Hanoi-Vietnam, 2012.

5.5.Phuong Hoang Minh, Dung Le, Anthony de Souza-Daw, Thang Manh Hoang, Nguyen Tien Dzung, “Extraction of Human Facial Features based on Haar Feature with Adaboost and Image Recognition Techniques”, in Proceedings of the Fourth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue City-Vietnam, August 1st-3rd, 2012, pp. 302 - 305 (ISBN: 978-1-4673-2490-8). 

6.Nguyen Xuan Quyen, Van Yem Vu, Thang Manh Hoang, Safwan El Assad, Kyandoghere Kyamakya, “A Combination Scheme of CPWPM and BPSK for Digital Communication”, in Proceedings of the Fourth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue City-Vietnam, August 1st-3rd, 2012, pp. 190 - 195,  (ISBN: 978-1-4673-2490-8).

7.Nguyen Tien Dzung, Lam Duong Quang, Nhat Cao Van, Long Ta Thanh, Thang Manh Hoang, Anthony de Souza-Daw, “An efficient and reliable human resource management system based on a hybrid of face authentication and RFID technology”, in Proceedings of the Fourth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue City-Vietnam, August 1st-3rd, 2012, pp. 333-338 (ISBN: 978-1-4673-2490-8).

8.Thai Son, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, “Implementation of Fractal image compression on FPGA”, in Proceedings of the Fourth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue City-Vietnam, August 1st-3rd, 2012, pp. 339 - 344 (ISBN: 978-1-4673-2490-8).

9.Thang Van Chu, Viet Thanh Pham, Mattia Frasca, Thang Manh Hoang, Luigi Fortuna, “Implementation of CNN-Based Viterbi Algorithm Using FPGA”, in Proceedings of The 5th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2012), Athens Greece, 12 - 15 June, 2012, pp.139-146

10.Viet Thanh Pham, Mattia Frasca, Riccardo Caponetto, Thang Manh Hoang, Luigi Fortuna, “Control and Synchronization of Fractional-Order Differential Equations of Phase-Locked Loop”, in Proceedings of The 5th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2012), Athens Greece, 12 - 15 June, 2012. pp.469-477.

11.Tony de Souza-Daw, Tien Dzung Nguyen, Thang Manh Hoang, Le Hoang Ngoc, “Integration of an open-source network simulator (NS)and a video encoder-decoder (JM) for network video streaming in an educational platform”, in Proceedings of IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Marrakesh, Morocco, 17-20 April, pp.1-4, 2012 (ISSN: 2165-9559).

12.Tony de Souza-Daw, Philip M. Lewis, Robert Stewart, Paul Junor, Jerome Maller, Thang Manh, Tien Dzung Nguyen , Richard Manasseh, “Identifying Ovine Transcranial Acoustic Windows”,  in Proceedings of The 4th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam, January 8th-12, 2012, pp.209-211 (ISBN: 978-3-642-12019-0).

13.Viet-Thanh Pham, Mattia Frasca, Riccardo Caponetto, Thang Manh Hoang, and Luigi Fortuna, “Control and Synchronization of Fractional-Order Differential Equations of Phase-Locked Loop”, International Journal of CMSIM, 2012. (accepted)

14.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, “A Chaotic Pulse Time Modulation Method for Digital Communication”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2012, pp.1-15, (ISBN: 1085-3375)

15.Tony de Souza-Daw, Philip M. Lewis, Robert Stewart, Paul Junor, Jerome Maller, Thang Manh, Tien Dzung Nguyen , Richard Manasseh, “Identifying Ovine Transcranial Acoustic Windows,” in Proceedings of The 4th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam, January 8th -12th , pp.209-211, 2012.

16.Nguyen Viet Dung, Duc Thuan Nguyen , Nguyen Tien Dung, Nguyen Huu Long,  Duc Huyen Bui, “Application of Neural Network in Classifying Massive Lesions in Mammogram,” in Proceedings of The 4th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam, January 8th -12th , pp. 242-245, 2012.

17.Tony de Souza-Daw, Tien Dzung Nguyen, Thang Manh Hoang, Le Hoang Ngoc, “Integration of an open-source network simulator (NS) and a video encoder-decoder (JM) for network video streaming in an educational platform,”  in Proceedings of IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Marrakesh, Morocco, 17-20 April, pp.1-4, 2012.

18.Binh Thanh Nguyen , Duc Huu Nguyen, Thuy Thanh Nguyen. "G-ODE, an extension of the Apache ODE for Grid Services." Accepted in Journal of Computer Science and Cybernetics 2012.

19.Binh Thanh Nguyen, Duc Huu Nguyen, and Doan Bang Hoang, "Towards A Grid Collaborative Framework,"International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC),vol. Vol.2(2), pp. 99-106, April 2012.

20.Nguyen, H. D., Dao, V. T.S., Etoh, T. G, Yamada, T., Toward 1 Gfps: A multi-Collection-Gate BSI Imager,Proceeding of the Fourth International Conference on Communications and Electronics,pp. 438-442, 2012

21.Truong Cong Thang, JungWon Kang, Nam Pham Ngoc, Anh T. Pham, “Standard-Compliant Content AdaptationIPTV Systems” REV-JEC Journal on Electronics and Communications, Volume 2, No. 1-2, 1-6/2012, pp. 26-32, ISSN: 1859-378X.

22.Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam, Thu-Huong Truong, Nguyen Tai Hung, Luong Kim Doanh, “Enabling Experiments for Energy-Efficient Data Center Networks on OpenFlow-based Testbed”, Proc.fourth int. conf. on communication and electronics 2012 (ICCE’2012), pp. 239-244,  ISBN:978-1-4673-2490-8,

23.Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Tran Thanh, Le Thai Hung, Le Anh Van,  Nguyen Duy Linh, To Duc Thien,  Nguyen Huu Thanh, “Power Aware OpenFlow Switch Extension for Energy Saving in Data Centers”, TheInternational Conference on Advanced Technologies for Communications , 10/2012.

24.Truong Cong Thang, Hoc X. Nguyen, Anh T. Pham, Nam Pham Ngoc, “Difference Evaluation of Video Alternatives in Adaptive Streaming”, Proc. of  fourth int. conf. on communication and electronics 2012 (ICCE’2012), 2012, pp. 322-326, ISBN:978-1-4673-2490-8.

25.Tran Thanh, Pham Ngoc Nam, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong, “A Framework for Secure Remote Updating of Bitstream on Runtime Reconfigurable Embedded Platforms”, Proc.fourth int. conf. on communication and electronics 2012 (ICCE’2012), 2012, pp. 471-476, ISBN:978-1-4673-2490-8.

26.Long Nguyen, Toan Nguyen, Chien Nguyen, Chien Dao-Ngoc, Loan Pham-Nguyen, “A 0.13um Low Power LNA 5 GHz Using Cascode Topology”, The 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam, pp. 21-25, Da Nang, 2012.

 

2011

1.Nguyen Xuan Quyen, Nguyen Trong Luan, Vu Van Yem and Hoang Manh Thang, “M-ary Chaotic Pulse Position Modulation for The Improvement of Bit Rate in Chaos-based Digital Communication”, in Proceedings of The 211 International Workshop on Communications Systems (IWCS2011), 5-6 October 2011, Hanoi, Vietnam, pp. 62-67.

2.Tien Dzung Nguyen, Quy Tran Thanh, Thang Man Duc, Trang Nguyen Quynh, Thang Manh Hoang, "SVM classifier based face detection system using BDIP and BVLC moments",  in Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2011), Danang-Vietnam, August 2nd-4th, pp. 264-267, 2011 (ISSN :  2162-1020).

3.Tien Dzung Nguyen, Quyet Hoang Manh, Phuong Bui Minh, Long Nguyen Thanh, Thang Manh Hoang, "Efficient and reliable camera based multiple-choice test grading system",  in Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2011), Danang-Vietnam, August 2nd-4th, pp. 268-271, 2011 (ISSN :  2162-1020).

4.Nguyen Tien Dat, Thang Manh Hoang, "Implementation of Chaotic Pulse-Position Modulation on FPGA",  in Proceedings of Joint Conference of The 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th–27th, pp.161-164, 2011 (ISBN: 978-1-4577-0759-9). 

5.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, "Chaotic Modulation based on the Combination of CPPM and CPWM",  in Proceedings of Joint Conference of The 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th–27th, pp. 150-155, 2011 (ISBN: 978-1-4577-0759-9). 

6.Viet-Thanh Pham, Luigi Fortuna, Mattia Frasca, Tran Tuan Anh, Thang Manh Hoang, "Realization of Synchronization of Coupled Multiple Delay Systems on FPGA Platform",  in Proceedings of Joint Conference of The 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th–27th, pp. 52-56, 2011 (ISBN: 978-1-4577-0759-9). 

7.Duong Phu Thai, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, "Implementation of Fractal Image Encoding/Decoding on DSP",  in Proceedings of Joint Conference of The 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th–27th, pp. 274-279, 2011 (ISBN: 978-1-4577-0759-9).

8.Tony de Souza-Daw, Thang Manh Hoang, Nguyen Tien Dzung, "Towards Ultrsonic Detection of Acoustic Windows for Transcranial Doppler Ultrasound and related Procedures",  in Proceedings of Joint Conference of The 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th–27th, pp. 262-267, 2011 (ISBN: 978-1-4577-0759-9). 

9.N.X. Quyen, V.V. Yem, T.M. Hoang, "Improvement of Bit Rate using M-ary Chaotic Pulse Position Modulation”, REV Journal on Electronics and Communications (REV-JEC, ISSN 2070-3813 ), vol. 1, no. 3, pp. 183-190, 2011.

10.Thang Manh Hoang, "Complex synchronization manifold in coupled time-delayed systems", Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 44, Issue 1-3, pp. 48-57, 2011.

11.Tony de Souza-Daw, Thang Manh Hoang and Nguyen Tien Dzung, "Toward Ultrsound Detection of Acoustic Windows for Transcranial Ultrasound", to be published in Proc. of Joint Conference Third International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization and Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (INDS&ISTET 2011),  Klagenfurt, Austria, July 25th–27th, pp. 262-267, 2011.

12.Duong Phu Thai, Nguyen Tien Dzung and Thang Manh Hoang, "Implementation of Fractal Image Encoding/decoding on FPGA", to be published in Proc. of Joint Conference Third International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization and Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (INDS&ISTET 2011), Klagenfurt, Austria, July 25th–27th, pp. 274-279, 2011.

13.T. D. Nguyen, Q. T. Thanh, T. M. Duc, T. N. Quynh, T. M. Hoang, "SVM classifier based face detection system using BDIP and BVLC moments," to be published in Proc. of 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC/REV 2011), Danang-Vietnam, August 2nd-4th, pp. 264-267, 2011.

14.T. D. Nguyen, Q. H. Manh, P. B. Minh, L. N. Thanh, T. M. Hoang, "Efficient and reliable camera based multiplechoice test grading system," to be published in Proc. of 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC/REV 2011)

15.Tony de Souza-Daw, Thang Manh Hoang and Nguyen Tien Dzung, “Toward Ultrsound Detection of Acoustic Windows for Transcranial Ultrasound,” in Proceedings of Joint Conference of Th cde 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th–27th, pp. 262-267, 2011.

16.Duong Phu Thai, Nguyen Tien Dzung and Thang Manh Hoang, “Implementation of Fractal Image Encoding/decoding on DSP,” in Proceedings of Joint Conference of The 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and The 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 25th –27th , pp. 274-279, 2011.

17.T. D. Nguyen, Q. T. Thanh, T. M. Duc, T. N. Quynh, T. M. Hoang, “SVM classifier based face detection system using BDIP and BVLC moments,” in Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2011), Danang-Vietnam, August 2nd -4th , pp. 264-267, 2011.

18.T. D. Nguyen, Q. H. Manh, P. B. Minh, L. N. Thanh, T. M. Hoang, in Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2011), Danang-Vietnam, August 2nd-4th, pp. 268-271, 2011.

19.Binh Thanh Nguyen, Doan Bang Hoang, and Thuy Thanh Nguyen, "Enabling Grid Services from BPEL process using ODE engine," inICCSIT 2011Chengdu, China, 2011.

20.Nguyen Quang Minh et.al, Information Integration Approach for SportSources using Semantic Web, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ thông tin và truyền thông kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (tháng 10 năm 2011).

21.Cao Tuan Dung, Nguyen Quang Minh et.al, Integrating open data and generating travel itinerary in semantic-aware tourist information system, The 13th International Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2011).

22.M.D. Nguyen, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "Formal Hardware/Software Co-Verification by Interval Property Checking with Abstraction", 48th Proc. Design Automation Conference, Jun. 05-10 2011, San Diego, USA (best paper candidate)

23.Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Backside illuminated CCD operating at 16,000,000 frame per second with sub-ten-photon sensitivity,Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics Research,Section A, Volume 647, Issue1, p. 112-116.

24.Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Takehara, K., Okinaka, T., Van Kuijk, H., Klaassens, W., Bosiers, J., Lesser, M., Ouellette, D., Maruyama, H., Hayashida, T., Arai, T., 16Mfps 165kpixels Backside-illuminated CCD,2011 IEEE Intenational Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers, Vol. 54, pp. 406-407, 2011.

25.Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Back-side Illuminated Image Sensor of 16,000,000 fps,Journal of The Institure of Image Information and Television Engineers, Vol. 65, No. 3, pp. 349-352, 2011.

26.Etoh, T. G., Dao, V. T. S., Nguyen, H. D., Fife, K., Kureta, M., Segawa, M., Arai, M. And Shinohara, T., Progress of Ultra-high-speed Image Sensore with In-situ CCD storage,Proceedings of 2011 International Image Sensor Workshop, pp. 324-327, 2011

27.Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Takehara, K., Nguyen, H. D., Nishi, K., Kureta, M., Segawa, M., Arai, M., A hybrid CMOS/CCD ISAS (Image signal accumulation sensor),ITE technical ReportVol.35, No.19, IST2011-19 (May.2011)

28.Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Noise sources of a backside illuminated image sensor operating at 16Mfps,Proceedings of the Japanese Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 177-182, 2011.

29.Takano, Y., Nguyen, H. D., Takehara, K., Etoh, T. G., Visualization of a generation mechanism of microscopic air bubbles triggered by a drop impact on a liquid surface,Proceedings of the Japanese Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 235-238, 2011.

30.Pham Ngoc Nam, Nguyen Minh Tien, “The design of a FPGA based reconfigurable IP video surveillance and control system”, (extended version of ICoSoc paper) ASEAN Engineering Journal, Vol. 1, Number 2, pp. 61-68, 8/2011.

31.Truong Cong Thang, Anh T. Pham, Zixue Cheng, and Nam Pham Ngoc. "Towards a Full-duplex Emergency Alert System based on IPTV Platform". In theProc. of IEEE 3rd International Conference on Awareness Science and(IEEE iCAST 2011). Dalian, China, Sep 27--30, 2011.

32.Truong Thu Huong, Daniel Schlossery,Pham Ngoc Nam, Michael Jarschely, Nguyen Huu Thanh, Rastin Pries, “ECODANE - Reducing Energy COnsumption in DAta Center NEtworks based on Traffic Engineering”, 11th Würzburg Workshop on IP:Joint ITG, ITC, and Euro-NF Workshop "Visions of Future Generation Networks"(EuroView 2011) , August 1-2, 2011, Würzburg, Germany.

33.Backside Illuminated CCD Operating at 16,000,000 Frames per Second with Sub-ten-photon Sensitivity’. Takeharu G. Etoh, Nguyen H. Dung, Son V.T. Dao, Cuong Vo Le, and Masatoshi Tanakaa, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (2011).

34.Back-side Illuminated Image Sensor of 16,000,000 fps’. Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., , Journal of The Institure of Image Information and Television Engineers, Vol. 65, No. 3, pp. 349-352, 2011.

35.20. “A 16 Mfps 165kpixels Backside-Illuminated CCD”. Takeharu G. Etoh, Dung H. Nguyen, Son V. T. Dao, Cuong L. Vo et al., ISSCC (2011).

 

2010

1.Hoang Minh Phuong, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, "Implementation of Webcam-based Touchscreen",  in Proceedings of the Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang-Vietnam, August 11th-13rd, pp. 201-206,

2.Nguyen Tien Dat, Nguyen Tien Dzung and Thang Manh Hoang, "Realization of Three-dimensional DT-CNN on FPGA",  in Proceedings of the IEICE International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2010), Krakow-Poland, September 5th-8th, pp. 273-276,

3.Thang Manh Hoang, Vu Van Yem, "Recent Advances in Chaos Synchronization of Coupled Multiple Time-Delay Systems",  in Proceedingsthe 1st International Workshop on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing (IWNSASP-2010), HoChiMinh-Vietnam, September 15th-17th, pp. 61-77, 2010. 

4.Hiep Hoang Le, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, "Realization of CNN-based FFT/IFFT Algorithms on FPGA",  in Proceedings of the IEICE International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2010), Krakow-Poland, September 5th-8th, pp. 277-280,

5.Nguyen Xuan Quyen, Bui Tran Quyet, Vu Van Yem, Nguyen Tien Dzung and Thang Manh Hoang, "Simulation and Implementation of Improved Chaotic Colpitts Circuit for UWB Communications",  in Proceedings of the Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang-Vietnam, August 11th-13rd, pp. 307-312,

6.Hien Quang Vu, Nguyen Tien Dzung, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, "Chaos Synchronization in Coupled Delayed Two-stage Colpitts Circuits for UWB Communications",  in Proceedings of the IEICE International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2010), Krakow-Poland, September 5th-8th, pp. 350-353,

7.Nguyen Xuan Quyen, Thuat Truong My, Vu Van Yem, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, "Implementation of Chaotic Colpitts Oscillator in Microwave Frequency",  in Proceedings of the Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang-Vietnam, August 11th-13rd,

8.Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, "Ultra-Wideband Chaotic On-off Keying Modulator and Demodulator: Design and Simulation",  in Proceedingsthe 1st International Workshop on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing (IWNSASP-2010), HoChiMinh-Vietnam, September 15th-17th, pp. 157-163, 2010.

9.Vu Van Yem, Hoang Manh Thang, Bui Tien Quyet, Bernard Journet, "Design, Simulation and Synchronization of Two Identical Improved Chaotic Colpitts Oscillators for Wide Band Wireless Communication Systems",  in Proceedingsthe 1st International Workshop on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing (IWNSASP-2010), HoChiMinh-Vietnam, September 15th-17th, pp. 27-33, 2010. 

10.Tony de Souza-Daw, Thang Manh Hoang, Nguyen Tien Dzung, "Towards Early Detection of Transcranial Acoustic Windows",  in Proceedings of the First Korea-Vietnam Technical Seminar on Information and Communications (TSIC2010), Hanoi-Vietnam, December 14th, pp. 59-60,

11.Tony de Souza-Daw, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, Le Hoang Ngoc, "Integrated Educational Platform to Analyze Multicast Protocols with Streaming Media",  in Proceedings of the First Korea-Vietnam Technical Seminar on Information and Communications (TSIC2010), Hanoi-Vietnam, December 14th, pp. 18-19,

12.Tuyen Tran Xuan, Nguyen Tien Dzung, Thang Manh Hoang, "Chaos in Chua Oscillator with Chua’s Diode and Memristor",  in Proceedings of the IEICE International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2010), Krakow-Poland, September 5th-8th, pp. 346-349,

13.Thang Manh Hoang, "A New Secure Communication Model Based on Synchronization of Coupled Multidelay Feedback Systems", International Journal of Electrical and Electronics Engineering (IJEEE), Vol. 44, No. 3, pp. 240-246, 2010.

14.V. D. Nguyen, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, T. T. N. Thi, D. H. Tran, “A Program For Locating Possible Breast Masses On Mammograms” in Proceedings of 3rd International conference on the development of biomedical engineering in Vietnam (BME2010), Ho Chi Minh City, pp, 109-112, Jan.11-14, 2010, Springer publisher.

15.N. T. Dzung, “Test for Determinism and Nonlinearity in Near Infrared Spectroscopy Data” in Proceedings of 3rd International conference on the development of biomedical engineering in Vietnam (BME2010), Ho Chi Minh City, pp. 75-79, Jan.11-14, 2010, Springer publisher.

16.N. T. Dzung, “Multifractality in NIRS Data of Brain Activity” in Proceedings of 3rd International conference on the development of biomedical engineering in Vietnam (BME2010), Ho Chi Minh City, pp. 80-83, Jan.11-14, 2010, Springer publisher.

17.H. M. Phuong, N. T. Dzung, T. M. Hoang, “Implementation of Webcam-based Touchscreen,” in Proc. 3rd International conference ICCE 2010, Nha Trang, Vietnam, pp. 201 – 206, August 11-13, 2010, online published in IEEExplorer.

18.N. T. Dat, N. T. Dzung, T. M. Hoang, “Realization of Three-dimensional DT-CNN on FPGA,” in Proc. 2010 Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, Krakow, Poland, Sept. 2010, pp.273-276.

19.V. D. Nguyen, T. V. Nguyen, T. D. Nguyen, N. D. Thuan, H. V. Hoang, “Detect Abnormalities in Mammograms by Local Contrast Thresholding and Rule-based Classification,” in Proc. 3rd international conference ICCE 2010, Nha Trang, Vietnam, August 2010, pp. 207-210, online published in IEEExplorer.

20.H. Q. Vu, N. T. Dzung, V. V. Yem, T. M. Hoang, “Chaos Synchronization in Coupled Delayed Two-stage Colpitts Circuits for UWB Communications,” to be published in Proc.the 2010 Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, Krakow, Poland, Sept. 2010, pp.350-353.

21.N. X. Quyen, T. T. My, V. V. Yem, N. T. Dzung and T. M. Hoang, “Implementation of Chaotic Colpitts Oscillator in Microwave Frequency,” to be published in Proc. 3rd international conference ICCE 2010, Nha Trang,  Vietnam, August 2010.

22.H. H. Le, N. T. Dzung, T. M. Hoang, “Realization of CNN-based FFT/IFFT Algorithms on FPGA,” to be published in Proc.the 2010 Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, Krakow, Poland, Sept. 2010, pp. 277-280.

23.N. X. Quyen, B. T. Quyet, V. V. Yem, N. T. Dzung and Thang Manh Hoang, “Simulation and Implementation of Improved Chaotic Colpitts Circuit for UWB Communications,” to be published in Proc. 3rd international conference ICCE 2010, Nha Trang, pp.307 – 312, Vietnam, August 2010.

24.T. T. Xuan, N. T. Dzung, T. M. Hoang, “Chaos in Chua Oscillator with Chua’s Diode and Memristor,” in Proc.the 2010 Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, Krakow, pp.346-349, Sept. 2010.

25.Tony de Souza-Daw, Nguyen Tien Dzung, Hoang Manh Thang, "Towards Early Detection of Transcranial Acoustic Windows",  proceedings of the Korean-Vietnam Information and Computer Society Conference (KICS), 14 December 2010. pp. pp. 59-60, Hanoi, Vietnam.

26.Tony de Souza-Daw, Ngoc Hoang Le, Nguyen Tien Dzung, Hoang Manh Thang, "Integrated Educational Platform to Analyze Multicast Protocols with Streaming Media",  proceedings of the Korean-Vietnam Information and Computer Society Conference (KICS), 14 December 2010. pp. 18-19, Hanoi, Vietnam.

27.Viet Dzung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Tien Dzung Nguyen, Van Thanh Pham, "An Automated Method to Segment and Classify Masses in Mammograms," International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 4, eISSN 2010-3956.

28.Nguyen Viet Dung, Pham Van Thanh, Nguyen Tien Dung, Nguyen Duc Thuan, "Automatically Contour-Based detection of suspicious massive lesions in mammograms," Journal of Science and Technology, No 79B-2010, ISSN: 0868-3980.

29.Dương Quang Hà, Võ Đức Trọng, Vũ Đức Duy, Bùi Việt Khôi, Phí Hoà Bình: “Máy đo từ trường sử dụng sensor GMI trong vùng nano-Tesla”, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, trang 262-266, Hà Nội, 20-21/05/2010.

30.M. D. Nguyen, M. Thalmaier, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "A Re-Use Metholodology for SoC Protocol Compliance Verification using a Bounded Circuit Model", in Borrione, Dominique (Ed.), Advances in Design Methods from Modeling Languages for Embedded Systems and SoC’s, Springer, 2010, ISBN 978-90-481-9303-5.

31.M. Thalmaier, M. Nguyen, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz:"Analyzing k-step induction to compute invariants for SAT-based property checking", 13. GI/ITG/GMM Workshop Modellierung und Verifikation, Dresden, Feb. 2010.

32.M. Thalmaier, M. Nguyen, M. Wedler, D. Stoffel, J. Bormann, W. Kunz: "Analyzing k-step induction to compute invariants for SAT-based property checking", 47th Proc. Design Automation Conference, Jun. 13-18 2010, Anaheim, USA. (best paper candidate)

33.M. D. Nguyen, M. Thalmaier, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "Unbounded Protocol Compliance Verification using Interval Property Checking with Invariants", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Circuits and Systems, November 2008.

34.Nguyen, H. D., Etoh, T. G., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., 16-Mfps extremely high sensitivity video camera,Proceedingsof the29thInternationalCongress onHigh-Speed Imaging Photonics,pp. A04-1-6, 2010.

35.Thoroddsen, S. T., Nguyen, H. D., Takehara, K., Etoh, T. G., Stick-slip substructure in rapid tape peeling,Physical review E 82, pp. 046107-1-5, 2010.

36.Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Tanaka, M., Nguyen, H. D., Vo, L. C., Takehara, K., Akino, T., Nishi, K., Aoki, H., and Nakai, J., Toward 100 mega-frames per second: Design of an ultimate ultrahigh-speed image sensor,Sensors, 10, pp. 16-35, 2010.

37.Pham Doan Tinhand Makoto Kawai, “Distributed Range-free Localization Algorithm Based on Self-Organizing Maps”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Volume 2010 (2010), Article ID 692513, 9 pages.

38.Pham Doan Tinhand Makoto Kawai, ”Static Performance of Wireless Localization Algorithm Exploiting Self-Organizing Maps”, IEEJ Trans. EIS, Vol. 130, No.8, pp.1357-1366 (2010).

39.Pham Doan Tinhand Makoto Kawai,  ``Improved SOM-Based Distributed Range-Free Localization for Mobile Sensor Networks," IEEE 12th International Conference on Communication Systems, Singapore, Nov. 2010.

40.Pham Doan Tinhand Makoto Kawai, ``Performance Evaluation of SOM Based Localization for Anisotropic Wireless Ad-hoc Networks", Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, Aug, 2010.

41.. L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, T. Skotnicki, G. Ghibaudo, S. Cristoloveanu, “Mobility enhancement by CESL strain in SOI MOSFETs”, Solid-State Electronics, Volume 54, Issue 2, pp. 123-130, 2010.

42.Estimation of Attenuation and Phase Delay in Driving Voltage Waveform of a Digital-noiseless Ultra-high-speed Image Sensor’. V. T. S. Dao, T. G. Etoh, C. Vo Le, H. D. Nguyen, K. Takehara, T. Akino, K. Nishi, International journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 1, pp. 1-5 (2010).

43.‘Time-resolved Visualization of Shock-Vortex Systems Emitted From an Open Shock Tube’. Harald Kleine, Cuong Vo Le, Kohsei Takehara, and T. Goji Etoh, Journal of Visualization (2010).

44.‘Toward 100 Mega-Frames per Second: Design of an Ultimate Ultra-High-Speed Image Sensor’. Dao Vu Truong Son, Takeharu Goji Etoh, Masatoshi Tanaka, Nguyen Hoang Dung, Vo Le Cuong, Kohsei Takehara, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Hitoshi Aoki, and Junichi Nakai, Special Issue Image Sensor Journal (2010).

45.‘Simulation based design for back-side illuminated ultrahigh-speed CCDs’. T. Arai, T. Hayashida, K. Kitamura, J. Yonai, H. Maruyama, N. Ohtsuka, C. Vo Le, T. G. Etoh, H. van Kuijk, Proc. of SPIE (2010).

46.‘16-Mfps extremely-high-sensitivity video camera’. H. D. Nguyen, T. G. Etoh, V. T. S. Dao, C.Vo-Le, M. Tanaka, Proc. of SPIE, 2010.

 

 2009

1.Thang Manh Hoang, Nguyen Tien Dzung, K . Kyamakya, "Chaotic Security Based On Non-stationary Dynamics and Random Manifolds",  in Proceedings of The 2nd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’09), Klagenfurt-Austria, July 20th–21st, pp. 65-70,

2.Thang Manh Hoang, Tien Dzung Nguyen, Nguyen Van Duc, J.C. Chedjou, K . Kyamakya, "Design and Simulation of Circuit for Synchronization of Multidelay Feedback Systems",  in Proceedings of The 15th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET’09), Lübeck-Germany, June 22nd –24th, pp. 352-355,

3.Thang Manh Hoang, "Transition among Synchronous Schemes of Coupled Nonidentical Multi-delay Feedback Systems", Chaos, Solitons and Fractals, Vol.42, Issue 2, pp. 938-950, 2009.

4.T. M. Hoang, T. D. Nguyen, N. V. Duc, J.C. Chedjou and K. Kyamakya, “Design and Simulation of Circuit for Synchronization of Multidelay Feedback Systems,” in 15th Proceedings of International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET’09), 22 – 24 June 2009, Lübeck, Germany, pp.353-355.

5.T.M. Hoang, N. T. Dzung, . Kyamakya, "Chaotic Security Based On Non-stationary Dynamics and Random Manifolds ", in Proceedings of 2nd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’09), Klagenfurt-Austria, July 20th–21st-2009, pp.65-70, 2009.

6.Binh Thanh Nguyen and D. B. Hoang, "An automatic tool for deployment of BPEL processes in ODE Apache," inEEE'09 - The 2009 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-GovernmentMonte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada, USA 2009.

7.M. D. Nguyen, M. Thalmaier, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "A Re-Use Metholodology for SoC Protocol Compliance Verification using a Bounded Circuit Model", Forum on Specification and Design Languages, Sep. 22-24 2009, Sophia Antipolis, France.

8.M. Nguyen, M. Thalmaier, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "Recorder-based SoC Protocol Compliance Verification", 12. GI/ITG/GMM Workshop Modellierung und Verifikation, Berlin, S.57 -66, ISBN 978-3-7983-2118-2, Mar. 2009.

9.Vo, L. C., Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Soya, H., Lesser, M., Oullette, D., Van Kujik, H., Bosiers, J., and Ingram, G., A backside-illuminated image sensor with 200,000 pixels operating at 250,000 frames per second,IEEE Transactions onElectron Devices, 56, pp. 2556-2562, 2009.

10.Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Vo, L. C.; Nguyen, H. D., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of attenuation and phase delay in driving voltage waveform of a digital-noiseless, ultra-high-speed image sensor,InternationalJournal ofElectricaland Electronic Engineering, 2, pp. 32-36, 2009.

11.Pham Doan Tinhand Makoto Kawai, ``Improved GPS-free Ad-hoc Network Positioning for Urban Disaster Response," Disaster Mitigation Of Cultural Heritage and Historic Cities, Vol.3, 2009.

12.Pham Doan Tinh, Makoto Kawai, ``Distributed Range-Free Localization Algorithm Based on Self-Organizing Maps, 4th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications," pp.315-324, Boston, USA, Aug. 2009.

13.L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, T. Skotnicki, G. Ghibaudo, S. Cristoloveanu, “Direct Comparison of Si/High-k and Si/SiO2 Channels in Advanced Fully-Depleted Silcon-on-Insulator (FD SOI) MOSFETs”, IEEE Electron Device Letters, Volume 30,  Issue 10, 2009.

3.C. D. G. dos Santos, L. Pham-Nguyen S. Cristoloveanu , C. Fenouillet-Béranger ,  J. A. Martinob, “Back-Gate Influence on the Mobility Behavior in Ultrathin FD SOI Devices”, ECS Transaction-24th Symposium on Microelectronics and Devices, Volume 23, Issue 1, 2009.

4.C. Fenouillet-Beranger, L. Pham-Nguyen, P. Perreau, S. Denorme, F. Andrieu, O. Faynot, , L. Tosti, L. Brevard, C. Buj, O. Webber, C. Gallon, V. Fiori, F, Boeuf, S. Cristoloveanu, T. Skotnicki, “Ultra Compact FD SOI transistors including strain and orientation: Processing and Performance” The Electrochemical Society, Volume 19, Issue 4, pp. 55-64, 2009

5.C. Fenouillet-Beranger, S. Denorme, P. Perreau, C. Buj, O. Faynot, F. Andrieu, L. Tosti, S. Barnola, T. Salvetat, X. Garros, M. Casse, F. Allain, N. Loubet, L. Pham-Nguyen, E. Deloffre, M. Gros-Jean, R. Beneyton, C. Laviron, M. Marin, C. Leyris, S. Haendler, F. Leverd, P. Gouraud, P. Scheiblin, L. Clement, R. Pantel, S. Deleonibus, T. Skotnicki, FDSOI devices with thin BOX and ground plane integration for 32 nm node and below, Solid-State Electronics, Volume 53, Issue 7, 2009.

14.Nguyen Minh Tien,Pham Ngoc Nam, “Design of FPGA based video enabled multicolor LED display controller”, Journal of military science and technology, 10/2010, pp.31-36.

15.Pham Ngoc Nam, Nguyen Minh Tien, “The design of a FPGA based reconfigurable IP video surveillance and control system”, Proc.Int. conf. on System on Chip Design Challenges (ICoSoC 2010), September 8-9, Manila, Philippines, pp. 137-140.

16.C. Fenouillet-Beranger, P. Perreau, S. Denorme… L. Pham Nguyen et al., “Impact of a 10nm Ultra-Thin BOX (UTBOX) and Ground Plane on FDSOI devices for 32nm node and below ”, ESSDERC, pp. 89-92, 2009.

17.8. L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, T. Skotnicki, G. Ghibaudo, S. Cristoloveanu, “Mobility enhancement by CESL strain in SOI MOSFETs”, EUROSOI Workshop, 2009.

18.9. G. Ghibaudo, M. Mouis, L. Pham-Nguyen, K. Bennamane, I. Pappas, A. Cros, G. Bidal, D. Fleury, A. Claverie, G. Benassayag, P-F. Fazzini, C. Fenouillet-Beranger, S. Monfray, F. Boeuf, S. Cristoloveanu, T. Skotnicki, N. Collaert, Electrical transport characterization of nano CMOS devices with ultra-thin silicon film, Invited paper, in 9th International Workshop on Junction Technology (IWJT2009), Japan, 2009.

19.10.L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, T. Skotnicki, G. Ghibaudo, S. Cristoloveanu, “Impact of TiN gate thickness in advanced FD SOI MOSFETs”, Silicon Nanoelectronics Workshop, Japan, 2009.

20.11. L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, P. Perreau , S. Denorme, M.Casse, G. Ghibaudo, T.Skotnicki, S. Cristoloveanu, “Performance Boosters for Advanced SOI CMOS”, Workshop on Frontiers in Electronics-07 (WOFE), 2009.

21.12. C. Fenouillet-Beranger, P. Perreau, L. Pham-Nguyen, S. Denorme, F. Andrieu, L. Tosti, L. Brevard, O. Weber, S. Barnola, T. Salvetat, X. Garros, M. Casse, C. Leroux, B. Le-Gratiet, F. Baron, M. Gattefait, Y. Campidelli, F. Abbate, C. Perrot, C. de-Buttet, R. Beneyton, L. Pinzelli, F. Leverd, P. Gouraud, M. Gros-Jean, A. Bajolet, C. Mezzomo, C. Leyris, S. Haendler, D. Noblet, R. Pantel, A. Margain, C. Borowiak, E. Josse, N. Planes, D. Delprat, F. Boedt, K. Bourdelle, B.Y. Nguyen, F. Boeuf, O. Faynot, T.Skotnicki,, “Hybrid FDSOI/Bulk high-k/Metal gate platform for Low Power (LP) multimedia technology”, IEEE International Electron Devices Meeting, San Francisco, 2009.

22.A Backside-IlluminatedImage Sensor with 200000 Pixels Operatingat250000 Frames per Second’. Cuong Vo Le, T. Goji Etoh, Hoang Dung Nguyen, Vu Truong Son Dao, H. Soya, M. Lesser, D. Ouellette, H. van Kuijk, J. Bosiers, and G. Ingram, Special Issue IEEE Trans., Electron Devices (Nov. 2009).

 

2008

1.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Test for nonlinearity and Determinism of NIRS data in Different Imagery Tasks",  in Proceedings of the 8th International Symposium on Green Energy Revolution, Nagaoka, Niigata-Japan, January 22nd-23rd, pp. 191,

2.Thang Manh Hoang, Laurent Larger, "Security Improvement for CSK via Breaking Time Correlation among State Variables",  in Proceedings of The Second International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008), Hoi An-Vietnam, June 4th-6th, pp. 200 - 205,

3.Thang Manh Hoang, "A Secure Communication System Using Projective-Lag and/or Projective-Anticipating Synchronizations of Coupled Multi-delay Feedback Systems", Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 38, Issue 5, pp. 1423-1438, 2008.

4.Truong Quang Dang Khoa, Hoang Manh Thang, Masahiro Nakagawa, "Testing for Non-Linearity in Functional Near-Infrared Spectroscopy of Brain Activities by Surrogate Data Methods", The Journal of Physiological Sciences, Vol. 58, No. 1, pp. 47-52, 2008.

5.T. D. Nguyen, V. D. Nguyen, T. D. B. Hong and N. C. Kim, “Fast segmentation based on a hybrid of clustering and morphological approaches,” in Proc. 2nd international conference ICCE 2008., Hoi An Vietnam, pp. 170-175, June 2008.

6.T. V. Nguyen, T. H. Nguyen, T. D. Nguyen, “Computer aided diagnosis (CAD) system for the detection of breast cancer in X-ray images,” in Proc. 2nd International conference ICCE 2008., Hoi An Vietnam, pp. 573-577, June 2008.

7.Binh Thanh Nguyen and D. B. Hoang, "Building a Plan-Supported Grid Collaborative Framework " in2nd International Cenference on Communications and Electronics (ICCE 2008)Golden Sand Resort, Hoi An City, Vietnam, 2008.

8.M. D. Nguyen, M. Thalmaier, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "Unbounded Protocol Compliance Verification using Interval Property Checking with Invariants", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Circuits and Systems, November 2008.

9.Nguyen, H. D., Vo, L. C., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Kondo, Y., Maruno, H., Tominaga, H., Soya, H., Van Kujik, H., Bosiers, J., Klaassens, W., Ingram, G., Singh, V. P., and Lesser, M., Evaluation of a backside-illuminated ISIS,Proceedingsof the28thInternationalCongress onHigh-Speed Imaging Photonics,pp. 712607:1-712607:8, 2008.

10.Nguyen, H. D., Vo, L. C., Dao, V. T. S., Tanaka, M., Takehara, K., Etoh, T. G., Kondo, Y., Maruno, H., Tominaga, H., Soya, H., Van Kujik, H., Bosiers, J., Klaassens, W., Ingram, G., Singh, V. P., and Lesser, M., Evaluation of an Image Sensor with Sub-ten-photon Sensitivity and Ultra-high frame rate,Proceedingsof the2ndInternationalWorkshoponPhotonicsandApplications, pp.123-128, 2008.

11.Etoh, T. G., Vo, L. C., Kawano, H., Ishikawa, I., Miyawaki, A., Dao, V. T. S., Nguyen, H. D., Yokoi, S., Yoshida, S., Nakano, H., Takehara, K. and Saito, Y., Ultra-high-speed bionanoscope for cell and microbe imaging,Proceedingsof the28thInternationalCongressonHigh-Speed ImagingandPhotonics,pp. 712605:1-712605: 11, 2008.

12.Vo, L. C., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Akino, T., Nishi, K., Kitamura, K., Arai, T., and Maruyama, H., Technologies to develop a video camera with the frame rate higher than 100 Mfps,Proceedingsof the28thInternationalCongress onHigh-Speed ImagingandPhotonics, pp. 712606:1-712606:9, 2008.

13.Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Vo, L. C., Nguyen, H. D., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of driving voltage attenuation of an ultra-high-speed image sensor by dimensional analysis,InternationalJournal ofElectronic,Circuits and Systems,2, pp. 200-204, 2008.

14.Dao, V. T. S., Vo, L. C., Nguyen, H. D., Etoh, T. G., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of driving voltage attenuation of an ultra-high-speed image sensor by dimensional analysis,Proceedings of the 2ndInternational Workshop on Photonics Applications, pp.118-122, 2008.

15.Yamanaka, T., Nishi, K., Nguyen, H. D., Mochizuki, M., Hayashi, H., Fukuda, K., Sasaki, K., Doi, Y., Ion implantation model for channeling through multi-layers, 2008International conference on Simulation of Semiconductor Processes and DevicesSISPAD2008, pp. 249-252.

16.Vo, L. C., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Akino, T., Nishi, K., Kitamura, K., Arai, T., and Maruyama, H., A simulation-based design of a CCD image sensor for a 100-Mfps video camera,Proceedingsof the2ndInternationalWorkshoponPhotonicsandApplications, pp.109-114, 2008.

17.Pham Doan Tinh, Taku Noguchi, Makoto Kawai, ``Ad-hoc Network Positioning System for Large Scale Disaster Mitigation," Disaster Mitigation Of Cultural Heritage and Historic Cities, Vol.2, 2008.

18.Pham Doan Tinh, Taku Noguchi, Makoto Kawai, ``Localization Scheme for Large Scale Wireless Sensor Networks," The 2008 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing, pp.25-30, Sydney Australia, Dec. 2008.

19.Pham Doan Tinh, Taku Noguchi, Makoto Kawai, ``Distributed Ad-Hoc Localization Based on Self-Organizing Maps with the Impact of Obstacles," IEICE Society, B-21-11, 2008.

20.Huynh Viet Thang, Pham Ngoc Nam, “Prototyping of a Network-on-Chip on Spartan 3E FPGA”, Proc. ofint. conf. on communication and electronics (ICCE’08), Hoi An, June 4-6, 2008.

21.L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, S. Cristoloveanu, A. Vandooren, A. Wild, G. Ghibaudo “Direct Comparison of Si/High-k and Si/SiO2 Channels in Advanced FD SOI MOSFETs”, IEEE International SOI Conference, New York, 2008.

22.‘Evaluation of an Image Sensor with Sub-ten-photon Sensitivity and Ultra-high Frame Rate’. Hoang Dung Nguyen, Cuong Vo Le, Vu Truong Son Dao, M. Tanaka, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Y. Kondo, H. Maruno, H. Tominaga, H. Soya, H. van Kuijk, J. Bosiers, W. Klaassens, G. Ingram, V. P. Singh, and M. Lesser, Proc. Int. Workshop on Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 123-128 (2008).

23.Evolution of Ultra-High-Speed CCD Imagers’. T. Goji Etoh, Cuong Vo Le, Yuichi Hashishin, Nao Otsuka, Kohsei Takehara, Hiroshi Ohtake, Tetsuya Hayashida, and Hirotaka Maruyama, Plasma and Fusion Research, Vol. 2, Issue 0, pp. 1021 (2008).

24.Ultra-high-speed Bionanoscope for Cell and Microbe Imaging’. T. Goji Etoh, Cuong Vo Le, Hiroyuki Kawano, Ikuko Ishikawa, Atshushi Miyawaki, Vu Truong Son Dao, Hoang Dung Nguyen, Sayoko Yokoi, Shigeru Yoshida, Hitoshi Nakano, Kohsei Takehara, and Yoshiharu Saito, Proc. of SPIE, Vol. 7126, pp. 712605, 1-11 (2008).

25.Technologies to Develop a Video Camera with the Frame Rate Higher Than 100 Mfps’. Cuong Vo Le, Hoang Dung Nguyen, Vu Truong Son Dao, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Toshiro Akino, Kenji Nishi, K. Kitamura, T. Arai, and H. Maruyama, Proc. of SPIE, Vol. 7126, pp. 712606, 1-9 (2008).

26.Evaluation of a Backside-illuminated ISIS’. Hoang Dung Nguyen, Cuong Vo Le, Vu Truong Son Dao, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Y. Kondo, H. Maruno, H. Tominaga, H. Soya, H. van Kuijk, J. Bosiers, W. Klaassens, G. Ingram, S. Shingh, and M. Lesser, Proc. of SPIE, Vol. 7126, pp. 712607, 1-8 (2008).

27.Estimation of Driving Voltage Attenuation of an Ultra-high-speed Image Sensor by Dimensional Analysis’. V. T. S Dao, C. Vo Le, H. D. Nguyen, T. G. Etoh, K. Takehara, T. Akino, K. Nishi, International Journal of Electronics, Circuits and Systems, Vol. 2, pp. 200-205 (2008).

28.A Simulation-based Design of a CCD Image Sensor for a 100-Mfps Video Camera’. Cuong Vo Le, Hoang Dung Nguyen, Vu Truong Son Dao, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Toshiro Akino, Kenji Nishi, K. Kitamura, T. Arai, H. Maruyama, Proc. Int. Workshop on Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 109-114 (2008).

 

2007

1.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "New Secure Communication Model Using Anticipating Synchronization of Coupled Multidelay Feedback Systems",  in Proceedings of The 15th IEEE International Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronics Systems (IEEE NDES2007), Tokushima-Japan, July 23rd-26th, pp. 118-121,

2.Hoang Manh Thang, Nguyen Vu Son, M. Nagakawa, "Application of chaos synchronization of multiple feedback systems in secure commmunications", Journal of Science and Technology, Vol. 59, pp. 14-18, 2007.

3.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Anticipating and Projective-Anticipating Synchronization of Coupled Multidelay Feedback Systems", Physics Letters A, Vol. 365, Issue 5-6, pp. 407-411, 2007.

4.Wim Heirman, Iñigo Artundo, Joni Dambre, Christof Debaes, Pham Doan Tinh, Bui Viet Khoi,Hugo Thienpont, Jan Van Campenhout: “Performance Evaluation of large reconfigurable interconnectsmultiprocessor systems ” inProceedings of the International SymposiumElectrical – Electronics Engineering (ISEE2007), pp. 145-150, Ho Chi Minh city, 24-25 October 2007.

5.M. Braun, H. Eveking, M. Schickel, M. Nguyen, W. Kunz: "zur Verifikation von Kommunikationsstrukturen", Tagungsband GI/ITG/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungs­sprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, März 2007, Erlangen

6.M. Thalmaier, M. D. Nguyen, M. Wedler, D. Stoffel, W. Kunz: "Formale Verifikation von SoC Protokollimplementierungen", Tagungsband 1.GMM/GI/ITG-Fachtagung Zuverlässigkeit und Entwurf, Mar. 26-28 2007, Munich, Germany

7.Wim Heirman, Iñigo Artundo, Joni Dambre, Christof Debaes,Pham Doan Tinh, Bui Viet Khoi, Hugo Thienpont, Jan Van Campenhout: “ Performance Evaluation of large reconfigurable interconnectsmultiprocessor systems ” in Proceedings of the International Symposium Electrical – Electronics Engineering (ISEE2007), pp. 145-150, Ho Chi Minh city, 24-25 October 2007.

8.. L. Pham-Nguyen, C. Fenouillet-Beranger, S. Cristoloveanu, A. Vandooren, M.Orlowski, G. Ghibaudo, “In-situ comparison of Si/High-K and Si/SiO2 interface properties in FD SOI MOSFETs operated at low temperature’s”, Solid-State Devices and Materials, pp. 414-415, Japan, 2007.

6.N. Rodriguez, S. Cristoloveanu, L. Pham Nguyen, F. Gamiz, “Mobility Issues in Double-Gate SOI MOSFETs: Characterization and Analysis”, ESSDERC, pp. 271-274, Munich, 2007.

 

2006

7.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "New Schemes of Chaos Synchronization of Multi-delay Feedback Systems with Multi-delay Driving Signal",  in Proceedings of the 7th International Symposium on Green Energy Revolution, Nagaoka, Niigata-Japan, September 29th-30th, pp. 177,

8.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Chaos Synchronization of Multi-delay Feedback Systems with Multi-delay Driving Signal and Its Application in Communication",  in Proceedings of the 6th International Symposium on Green Energy Revolution,, Nagaoka, Niigata-Japan, January 26th-27th, pp. 367,

9.Thang Manh Hoang, Nguyen Vu Son, Masahiro Nakagawa, "A Secure Communication System Using Projective-lag Synchronization of Multi-delay Mackey-Glass Systems",  in Proceedíng of 1st International Conference of Communications and Electronics (ICCE’06), Octorber 10th-14th, pp. 325-330,

10.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Performance Analysis for Scheme of Synchronization-Manifold Shift Keying",  In Proceeding of The 2006 IEICE International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA’06), Bologna-Italy, September 11th -14th, pp. 155-158,

11.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Synchronization of Coupled Nonidentical Multidelay Feedback Systems", Physics Letters A, Vol. 363, Issue 3, pp. 218-224, 2007.

12.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "New Encoding Model for Chaos-based Secure Communication", Journal of Physical Society of Japan, Vol. 75, No. 3, pp. 034801.1-034801.10, 2006.

13.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Projective-Lag Synchronization of Coupled Multi-delay Feedback Systems", Journal of Physical Society of Japan, Vol. 75, No. 9, pp. 094801.1-094801.6, 2006.

14.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Enhancing Security for Chaos-based Communication System with Change in Synchronization Manifolds' delay and in Encoder's parameters", Journal of Physical Society of Japan, Vol. 75, No. 6, pp. 064801.1-064801.12, 2006.

15.T. D. Nguyen, S. H. Kim and N. C. Kim, “Surface extraction using SVM-based texture classification for 3D fetal ultrasound imaging,” in Proc. 1st international conference ICCE06., Hanoi Vietnam, Vol. I, pp. 285-290, Oct. 2006.

16.Tran Duc Han, Nguyen Quang Minh, Tran Nguyen Cac, Nguyen Van Canh, Solutions for Preventing Wavelength-Routed All-Optical Network from Resource Fragmentation by Optimizing Wavelength Converter Placement based on Traffic Analysis, Proc.of first international conference on communication and electronics (ICCE 2006).

17.Bui Viet Khoi , Pham Doan Tinh, Nguyen Nam Quan,  Iñigo Artudo, Daniel Manjarres, Wim Heirman, Christof Debaes, Joni Dambre, Jan Van Campenhout and Hugo“Reconfigurable interconnection networks in Distributed Shared Memory systems: a study on communication patterns” inProceedings of the first International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 343 – 347, Hanoi 10-11 October 2006.

18.Bui Viet Khoi ,Pham Doan Tinh, Nguyen Nam Quan, Iñigo Artudo, Daniel Manjarres, Wim Heirman, Christof Debaes, Joni Dambre, Jan Van Campenhout and Hugo“Reconfigurable interconnection networks in Distributed Shared Memory systems: a study on communication patterns” in Proceedings of the first International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 343 – 347, Hanoi 10-11 October 2006.

19.Nguyen Viet Huong,Pham Doan Tinh, Duong Ba Hong Minh, Dang Minh Khang, Nguyen Xuan Binh, Nguyen Hoai Nam, Pham Thi Hong Ha, Pham Hung Manh, Do Phan Cam Thach, Le Hai Binh, Nguyen Thai Son, ”Information application in education and training”, Proc. of first int. conf. on communication and electronics (ICCE’06), Hanoi, October 10-11, 2006.

20.Le Ngoc Du, Han Huy Dung,Pham Ngoc Nam, “The Design of a General Purpose Remote ControlPC Applications Using PIC16C745: A Case Study for Teaching Embedded System Design and microprocessors”, Proc. of first int. conf. on communication and electronics (ICCE’06), Hanoi,October 10-11, 2006.

21.Han Huy Dung,Pham Ngoc Namand al. “A Cost-effective and Flexible Design of a Security System Using CPLD/FPGA and Microcontrollers Technologies”, Proc. of first int. conf. on communication and electronics (ICCE’06), Hanoi,October 10-11, 2006.

22.Phototriggering system for an ultrahigh-speed video microscopy’. Pavel Karimov, Cuong Vo Le, Kohsei Takehara, Sayoko Yokoi, and Takeharu Goji Etoh, Review of Scientific Instruments, Volume 78, Issue 11, pp. 113702, 1-5 (2007).

23.6. ‘A Lateral Unified-CBiCMOS Buffer Circuit for Driving 5nF Maximum Load Capacitance per CCD Clock’, Masatoshi Kobayashi, Takashi Hamahata, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Cuong Vo Le, Kousei Takehara, T. Goji Etoh, Technical report of IEICE, Vol. 107, No. 103, pp. 19-24 (2007).

24.5. ‘Toward 100 Mfps: an Innovative Ultra-High-Speed Video Camera’. Cuong Vo Le, Nao Otsuka, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Kohsei Takehara, and T. Goji Etoh, ITE Technical Report Vol. 31, No. 3, pp. 1-4 (2007).

25.4. ‘Design of an Image Sensor for an Ultra-high-speed and Ultra-high-sensitive Video Microscope’. Nao Otsuka, Vo Le Cuong, Pavel Karimov, Kohsei Takehara, and T. Goji Etoh, Proc. of the SPIE, Vol. 6491, pp. 6491, 1-11 (2007).

26.3. ‘Estimation of Driving Voltage Attenuation of an Ultra-high-speed Image Sensor by Dimensional Analysis’ Vu Truong Son Dao, Cuong Vo Le, Hoang Dung Nguyen, T. Goji Etoh, Kohsei Takehara, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Proc. Int. Workshop on Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 118-122 (2008).

27.Evolution of Ultra-High-Speed CCD Imagers’. T. Goji Etoh, P. Karimov, Vo Le Cuong, T. Okinaka, K. Takehara and Y. Takano, 16thInternational Toki Conference on Advanced Imaging and Plasma Diagnostics (2006). 

28.Mitard, X. Garros, L. Pham-Nguyen, C. Leroux, G. Ghibaudo, F. Martin, G. Reimbold, “Large-Scale Time Characterization and Analysis of PBTI In HFO2/Metal Gate Stacks”, IEEE International Reliability Physics Symposium Proceedings, pp. 174-178, San Jose, CA, 2006.

29.L. Pham-Nguyen, S. Cristoloveanu, A. Vandooren, M. Orlowski, “Source-drain Architectures For Advanced Ultra-thin Soi Mosfets”, EUROSOI Workshop, Belgium, 2006.

 

2005

1.Thang Manh Hoang, Thang Manh Do, Masahiro Nakagawa, "Improved Security for Chaos-based Stream Cryptosystems by Multi-layer Synchronization Systems",  IEICE Technical report, NLP2005-51, Nagaoka, Niigata-Japan, pp. 25-30,

2.Thang Manh Hoang, Masahiro Nakagawa, "Lyapunov Analysis and Chaotic Properties of ECG Signal",  in Proceedings of Physiological Function and Information Processing Systems, Nagaoka, Niigata-Japan, Jan. 26th-27th, pp. 159-163, 2005.

3.D. T. Minh, Hoang Manh Thang, Masahiro Nakagawa, "Highly Dimensional Observer-based Hyperchaotic Synchronization System and Its Application in Secure Communication",  in Proceesings of 2005 Convention Record, The Shin-Etsu Chapter of IEICE, Nagaoka, Niigata-Japan, pp. 65-66, 2005.

4.Hoang Manh Thang, Masahiro Nakagawa, "Lyapunov Analysis and Chaotic Properties of ECG Signals",  in Proceedings of the 4th International Symposium on Green Energy Revolution, Nagaoka, Niigata-Japan, January 24th-25th, pp. 160, 2005.

5.Nguyen Vu Son, Hoang Manh Thang, "Reed-solomon Decoding and Synthesis for Reed-Solomon Decoder RS(255,239,8) using Euclid's algorithm", Journal of Science and Technology, Vol. 51, pp. 46-49, 2005.

6.Thang Manh Hoang, Do Toan Minh, Masahiro Nakagawa, "Chaos Synchronization of Multi-delay Feedback Systems with Multi-delay Driving Signal", Journal of Physical Society of Japan, Vol. 74, No. 8, pp. 2374-2378, 2005.

7.T. D. Nguyen, S. H. Kim and N. C. Kim, “An automatic body ROI determination for 3D visualization of a fetal ultrasound volume,” Springer LNCS, pp. 145-153, Sep. 2005.

8.Prof. Dr. Tran Duc Han, MSc. Nguyen Quang Minh, Eng. Le Xuan Quyet, MSc. Dao Tien Dung, Prof. Sc. Dr. Dinh Van Hoang, Optimizing the operation regime of a two-section DFB Laser, The Sixth Vietnam Conference On(2005)

9.M. D. Nguyen, D. Stoffel, M. Wedler, W. Kunz: "Transition-by-Transition FSM Traversal for Reachability Analysis in Bounded Model Checking", Proc. International Conference on Computer Aided Design,Nov. 6-10 2005, San Jose, USA

10.M. D. Nguyen, D. Stoffel, W. Kunz: "Enhancing BMC-based Protocol Verification Using Transition-By-Transition FSM Traversal", 303-307, NFORMATIK 2005 - Informatik LIVE! Band 1, Beiträge der 35. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), Bonn, Sep. 19-22 2005, Bonn, Germany

11.Nguyen Huy Hieu, Phi Hoa Binh, Nguyen Hoai Nam,Pham Ngoc Nam, Duong Quoc Dung,“PSoC applications in designs of the magnetic field and current measurement modules based on giant magneto-impedance sensors”, The 6th Vietnam Conference on Automation,  April 12-14th, 2005.

12.X. Garros; G. Reimbold, O. Louveau, P. Holliger, C. Hobbs, C. Leroux, L. Pham-Nguyen, F. Martin, F. Boulanger, “Process damages in HfO/sub 2//TiN stacks: the key role of H/sup 0/ and H/sub 2/ anneals”, IEEE International Electron Devices Meeting, pp. 191-194, Washington DC, 2005.

 

2004

1.T. D Nguyen, J. I. Kwak, S. H. Kim, J. I. Hoon and N. C. Kim, “Automatic selection and validation of face ROI for 3D fetal ultrasound imaging,” in Proc. Int. 17th EURASIP Conf. Biosignal 2004, Brno, Vol. 17, pp. 334- 336, June 2004

2.C. Debaes, W. Heirman, J. Dambre, I. Artundo, K. Bui Viet, H. Thienpont “ Architectural study of the opportunities for reconfigurable optical interconnects in distributed shared memory systems“,Proceedings Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter, Belgium, pp. 275-278, 2004.

3.Pham Ngoc N.,Lafruit G., Mignolet J-Y., Deconinck G., Lauwereins R.: “QoS aware HW/SW partitioning on run-time reconfigurable multimedia platforms”,  ERSA’04, Las Vegas, June 2004, pp. 84-90.

 

2003

1.Nguyen Vu Son, Hoang Manh Thang, "Design for Reed-Solomon Encoder RS(255,239,8)", Journal of Science and Technology, Vol.44+45, pp. 21-25, 2003.

2.T. D. Nguyen, J. I. Kwak, S. H. Kim, N. C. Kim, "An automatic determination of ROI in ultrasound fetal images", in Proc. 29th Conf. COSOMBE, pp. 424-427, Seoul, Korea, Nov. 2003.

3.R. Buczynski, K. Bui Viet,  T. Szoplik, I. Veretennicoff, H. Thienpont, "Photonic systems for local image processing",Opto-electronics Review,  vol. 9(3) , pp. 215-228, 2001.

4.K. Bui Viet, L. Desmet, J. Dambre, D.Stroobandt, K.Beyls, J.Van Campenhout, H.Thienpont, "Reconfigurable optical interconnects for parallel computer systems:  design space issues " , inProceedings of SPIE International Symposium Photonics Fabrication Europe 2002, Vol. 4942 VCSELs and Optical Interconnects, ( SPIE, Bellingham, WA, USA), pp. 236-246, 2003.

5.Lafruit G.,Pham Ngoc N., Van Raemdonck W.,Tack N., Bormans J. ," Terminal QoS for real-time 3D visualization using scalable MPEG-4 coding " IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video technology , vol. 13, no. 11 , November 2003; pp. 1136-1143.

6.Pham Ngoc N.,Lafruit G., Mignolet J-Y., Deconinck G., Lauwereins R.: “QoS aware HW/SW partitioning on run-time reconfigurable multimedia platforms”,  ERSA’04, Las Vegas, June 2004, pp. 84-90.

 

2002

1.Pham Ngoc N., Lafruit G., Deconinck G., Lauwereins R.: "A fast QoS adaptation algorithm for MPEG-4 multimedia applications", Joint Int. workshop on interactive distributed multimedia systems/Protocols for multimedia systems (IDMS/PROMS-2002) Lecture Notes in computer science 2515, Springer-Verlag, Coimbra, Portugal, November 26-29, 2002; pp. 92-105.

2.Pham Ngoc N., Lafruit G., Mignolet J-Y., Vernalde S., Deconinck G., Lauwereins R.: " Real-time 3D applications on mobile platforms with run-time reconfigurable hardware accelerator", Proc.of int. conf. on computer vision and graphics (ICCVG-2002), Zakopane, Poland, September 25-29, 2002; pp. 582-588.

3.Pham Ngoc N., van Raemdonck W., Lafruit G., Deconinck G., Lauwereins R.: "A QoS Framework for Interactive 3D Applications", 10th Int. Conf. in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG-2002), Plzen, Czech Republic, 4-8 February, 2002; pp. 317-

 

2001

1.Đinh Văn Hoàng, Trần Đức Hân, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Văn Quyền, Trần Quốc Dũng, Nguyễn Quang Minh, Vai trò của các tham số động học trong hoạt động không dừng của Laser DFB hai ngăn, Tuyển tập hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập ĐHBKHN phân ban Điện tử-Viễn thông, tr. 148-153, (2001).

2.R. Buczynski, K. Bui Viet,  T. Szoplik, I. Veretennicoff, H. Thienpont, "Photonic systems for local image processing",Opto-electronics Review,  vol. 9(3) , pp. 215-228,

 

2000

1.R. Buczynski, O. Morell Tormo, K. Bui Viet, M. Taghizadeh, T. Szoplik, I. Veretennicoff, H. Thienpont, "Non-uniformity tolerance of diffractive optical interconnect elements for errorless local image processing",Proceedings Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter, Netherlands, pp. 131-134,

 

1997

2.Tran Duc Han, Nguyen Minh Hien, Bui Viet Khoi, Do Xuan Thu, Tran Quoc Dung "Approach of  Automatic optical fiber subsystem design ",Proceedings of  the 1997Asia-Pacific Symposium on Information and Telecommunication Technologies (APSITT'97), 13-14 March 1997,Hanoi.

 

3.Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển, Bùi Việt Khôi, Đỗ Xuân Thụ, Trần Quốc Dũng, " Nghiên cứu mô phỏng sự biến dạng tín hiệu truyền dẫn trong sợi quang",Thông báo khoa học của các trường đại học ngành Điện- Điện tử - Tự động hoá, số12/1997.

 

4.Pham Ngoc N., Phi H.B, “A 10 Mbits/s Infrared Data Link using Laser Diode 0.85 µm”, in Proceedings of National Automation Conference,1997; pp.355-360

Sách xuất bản

Hoàng Mạnh Thắng:

 1. Thang Manh Hoang (2011), "Recent progress in synchronization of multiple time delay systems" in Time-delay Systems, Dragutin Debeljkovic (Ed.), InTech, ISBN: 978-953-307-559-4. (pp. 181-210, pdf)
 2. Ứng dụng động học phi tuyến và hỗn loạn trong truyền thông, Nhà xuất bản Bách khoa, Năm 2011, ISBN: 9786049110214.

 

Nguyễn Tiến Dũng:

 1. Nguyen Tien Dzung, “Fundamentals of electro-electronics circuits”, Nhà xuất bản Bách khoa, 2010.
 2. Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Tiến Dũng, “Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD/CAM/CNC”. NXB Khoa học kỹ thuật,  tái bản năm 2001.

 

Phạm Ngọc Nam:

 1. Bormans J., Pham Ngoc N., Deconinck G., Lafruit G.: "Terminal QoS: advanced resource management for cost-effective multimedia appliances in dynamic contexts," Chapter in T. Basten, M.C.W. Geilen, H.W.H. de Groot (editors), Ambient Intelligence: Impact on Embedded System Design, ISBN 1-4020-7668-1, Kluwer Academic Publishers, November, 2003; pp. 183-203.

 

Phạm Nguyễn Thanh Loan:

 1. S. Cristoloveanu, M. Bawedin, K.-I. Na, W. Van Den Daele, K.-H. Park, L. Pham-Nguyen, J. Wan, K. Tachi, S.-J. Chang and I. Ionica, et al. “A Selection of SOI Puzzles and Tentative Answers”, selected research work to be presented in “Semiconductor-On-Insulator Materials for Nanoelectronics Applications, Engineering Materials” by Nazarov et al., Part 5, 425-441, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

Nguyễn Hoàng Dũng

 

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Hoàng Dũng
Địa chỉ nơi làm việc:
Phòng 406 nhà C9 ĐHBK HN, số 1 Đại Cồ Việt
Website:
Tel:0422423299

 

Các môn giảng dạy:

Đại học:

Kỹ thuật vi xử lý

Thiết kế tổng hợp hệ thống số
Cao học:

Kiến trúc máy tính song song

Cảm biến hình ảnh và camera số

Hướng nghiên cứu:

-    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống camera tốc độ cao.

-    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống nhúng phục vụ cho các mục đích cụ thể.

-    Các ứng dụng FPGA

 

Các công trình NC đã công bố

 

Danh sách đầy đủ (Google scholar)

(1)* Nguyen, H.D., Vo, L. C., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Kondo, Y., Maruno, H., Tominaga, H., Soya, H., Van Kujik, H., Bosiers, J., Klaassens, W., Ingram, G., Singh, V. P., and Lesser, M., Evaluation of a backside-illuminated ISIS, Proceedings of the 28th International Congress onHigh-Speed Imaging Photonics, pp. 712607:1-712607:8, 2008.

(2)* Nguyen, H. D., Etoh, T. G., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., 16-Mfps extremely high sensitivity video camera,Proceedings of the 29th International Congress on High-Speed Imaging Photonics, pp. A04-1-6, 2010.

(3)* Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Backside illuminated CCD operating at 16,000,000 frame per second with sub-ten-photon sensitivity, Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics Research,Section A, Volume 647, Issue 1, p. 112-116.

(4)* Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Takehara, K., Okinaka, T., Van Kuijk, H., Klaassens, W., Bosiers, J., Lesser, M., Ouellette, D., Maruyama, H., Hayashida, T., Arai, T., 16Mfps 165kpixels Backside-illuminated CCD, 2011 IEEE Intenational Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers, Vol. 54, pp. 406-407, 2011.

(5)* Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., Back-side Illuminated Image Sensor of 16,000,000 fps, Journal of The Institure of Image Information and Television Engineers, Vol. 65, No. 3, pp. 349-352, 2011.

(6)* Thoroddsen, S. T., Nguyen, H. D., Takehara, K., Etoh, T. G., Stick-slip substructure in rapid tape peeling, Physical review E 82, pp. 046107-1-5, 2010.

(7)* Nguyen, H.D., Vo, L. C., Dao, V. T. S., Tanaka, M., Takehara, K., Etoh, T. G., Kondo, Y., Maruno, H., Tominaga, H., Soya, H., Van Kujik, H., Bosiers, J., Klaassens, W., Ingram, G., Singh, V. P., and Lesser, M., Evaluation of an Image Sensor with Sub-ten-photon Sensitivity and Ultra-high frame rate, Proceedings of the 2nd International Workshop onPhotonics and Applications, pp.123-128, 2008.

(8)  Etoh, T. G., Vo, L. C., Kawano, H., Ishikawa, I., Miyawaki, A., Dao, V. T. S., Nguyen, H.D., Yokoi, S., Yoshida, S., Nakano, H., Takehara, K. and Saito, Y., Ultra-high-speed bionanoscope for cell and microbe imaging, Proceedings of the28th International Congresson High-Speed Imaging andPhotonics, pp. 712605:1-712605: 11, 2008.

(9)  Vo, L. C., Nguyen, H.D., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Akino, T., Nishi, K., Kitamura, K., Arai, T., and Maruyama, H., Technologies to develop a video camera with the frame rate higher than 100 Mfps, Proceedings of the 28thInternational Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 712606:1-712606:9, 2008.

(10) Vo, L. C., Etoh, T. G., Nguyen, H.D., Dao, V. T. S., Soya, H., Lesser, M., Oullette, D., Van Kujik, H., Bosiers, J., and Ingram, G., A backside-illuminated image sensor with 200,000 pixels operating at 250,000 frames per second, IEEE Transactions on Electron Devices, 56, pp. 2556-2562, 2009.

(11) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Vo, L. C., Nguyen, H.D., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of driving voltage attenuation of an ultra-high-speed image sensor by dimensional analysis, International Journal of Electronic,Circuits and Systems, 2, pp. 200-204, 2008.

(12) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Tanaka, M., Nguyen, H. D., Vo, L. C., Takehara, K., Akino, T., Nishi, K., Aoki, H., and Nakai, J., Toward 100 mega-frames per second: Design of an ultimate ultrahigh-speed image sensor, Sensors, 10, pp. 16-35, 2010.

(13) Etoh, T. G., Dao, V. T. S., Nguyen, H.D., Fife, K., Kureta, M., Segawa, M., Arai, M. And Shinohara, T., Progress of Ultra-high-speed Image Sensore with In-situ CCD storage,Proceedings of 2011 International Image Sensor Workshop, pp. 324-327, 2011

(14) Yamanaka, T., Nishi, K., Nguyen, H. D., Mochizuki, M., Hayashi, H., Fukuda, K., Sasaki, K., Doi, Y., Ion implantation model for channeling through multi-layers, 2008 International conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices SISPAD2008, pp. 249-252.

(15) Vo, L. C., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Takehara, K., Etoh, T. G., Akino, T., Nishi, K., Kitamura, K., Arai, T., and Maruyama, H., A simulation-based design of a CCD image sensor for a 100-Mfps video camera, Proceedings of the 2ndInternational Workshop on Photonics and Applications, pp.109-114, 2008.

(16) Dao, V. T. S., Vo, L. C., Nguyen, H.D., Etoh, T. G., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of driving voltage attenuation of an ultra-high-speed image sensor by dimensional analysis, Proceedings of the 2nd International Workshop on Photonics Applications, pp.118-122, 2008.

(17) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Vo, L. C.; Nguyen, H.D., Takehara, K., Akino, T., and Nishi, K., Estimation of attenuation and phase delay in driving voltage waveform of a digital-noiseless, ultra-high-speed image sensor, InternationalJournal of Electricaland Electronic Engineering, 2, pp. 32-36, 2009.

(18) Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Takehara, K., Nguyen, H.D., Nishi, K., Kureta, M., Segawa, M., Arai, M., A hybrid CMOS/CCD ISAS (Image signal accumulation sensor), ITE technical Report Vol.35, No.19, IST2011-19 (May.2011)

(19) Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Etoh, T. G., Noise sources of a backside illuminated image sensor operating at 16Mfps,Proceedings of the Japanese Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 177-182, 2011.

(20) Takano, Y., Nguyen, H. D., Takehara, K., Etoh, T. G., Visualization of a generation mechanism of microscopic air bubbles triggered by a drop impact on a liquid surface,Proceedings of the Japanese Congress on High-Speed Imaging and Photonics, pp. 235-238, 2011.

(21) Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Etoh, T. G, Yamada, T., Toward 1 Gfps: A multi-Collection-Gate BSI Imager, Proceeding of the Fourth International Conference on Communications and Electronics, pp. 438-442, 2012

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Others

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác...