VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị TT Đào tạo thực hành

Hợp tác

1. Texas Instruments (TI)
2. An Vien Group (AVG)