VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Nguyễn Thanh Bình

 

alt 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ nơi làm việc:
Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 401 - C9, ĐHBK Hà Nội
Website:
Tel:
0904790531

 

Các môn giảng dạy:

 • Kỹ thuật phần mềm
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu
 • Ngôn ngữ lập trình C/C++, Java

Hướng nghiên cứu:

 • Tính toán lưới
 • Ngôn ngữ luồng công việc (workflow)

Các công trình NC đã công bố

 

 1. Binh Thanh Nguyen , Duc Huu Nguyen, Thuy Thanh Nguyen. "G-ODE, an extension of the Apache ODE for Grid Services." Accepted in Journal of Computer Science and Cybernetics 2012.
 2. Binh Thanh Nguyen, Duc Huu Nguyen, and Doan Bang Hoang, "Towards A Grid Collaborative Framework,"International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC), vol. Vol.2(2), pp. 99-106, April 2012.
 3. Binh Thanh Nguyen, Doan Bang Hoang, and Thuy Thanh Nguyen, "Enabling Grid Services from BPEL process using ODE engine," in ICCSIT 2011 Chengdu, China, 2011.
 4. Binh Thanh Nguyen and D. B. Hoang, "An automatic tool for deployment of BPEL processes in ODE Apache," in EEE'09 - The 2009 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada, USA 2009.
 5. Binh Thanh Nguyen and D. B. Hoang, "Building a Plan-Supported Grid Collaborative Framework " in 2nd International Cenference on Communications and Electronics (ICCE 2008) Golden Sand Resort, Hoi An City, Vietnam, 2008.

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)