VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kỹ thuật Thông tin

Cơ sở vật chất

1.Phòng thí nghiệm

    Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật thông tin quản lý và vận hành một phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo cho các hệ khác nhau (chính quy, cao đẳng…). Nội dung thí nghiệm và thực hành bao gồm cơ sở thông tin số, chuyển mạch và mạng thông tin, tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông, v.v.

Các bài thực hành phục vụ môn học: Cơ sở thông tin số và truyền số liệu

Bài 1. Điều biên với tín hiệu số (ASK)

Bài 2. Điều tần với tín hiệu số (FSK)

Bài 3. Điều pha với tín hiệu số (PSK)

Bài 4. Điều chế PSK cầu phương

Bài 5. Điều pha tương đối (DPSK)

Bài 6. Tạo dạng dữ liệu

Bài 7. Đồng bộ

Các bài thực hành phục vụ môn học: Kỹ thuật chuyển mạch

Bài 1. Chuyển mạch thời gian TIMSWIT

Bài 2. Chuyển mạch ma trận MATSWIT

Bài 3. Các hệ thống chuyển mạch

Bài 4. Xây dựng một mạng chuyển mạch

Các bài thực hành phục vụ môn học: Tổ chức mạng viễn thông

Bài 1. Lưu lượng điện thoại

Bài 2. Traffic a và traffic loss

Bài 3. Biến đổi lưu lượng mất

Bài 4. Yêu cầu về đầu ra

Bài 5. Hệ thống xếp hàng

Bài 6. Thông tin di động GSM

Thiết bị mã hóa và điều chế

 

Thiết bị chuyển mạch số

 

 

2.Phòng nghiên cứu mạng truyền thông

 

Địa chỉ: phòng Nghiên cứu mạng Truyền thông, 411-C9

 

Giới thiệu chung

 

Hoạt động nghiên cứu của phòng bao gồm giao thức truyền thông mạng (network protocols), mạng không dây đa chặng (ad hoc/sensor networks), mã hóa và truyền thông tin đa phương tiện (multimedia coding and communication), v.v. Đây cũng là nơi triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu của bộ môn.

 

Một số hình ảnh hoạt động nghiên cứu

 


 

Sản phẩm nghiên cứu

Nhiều công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước (Bưu chính – Viễn thông…), ngoài nước (European Transactions on Telecommunications, IEICE Transactions on Communications, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer Lecture Notes in Computer Science), các hội nghị khoa học quốc tế uy tín (IEEE International Conference on Communications, IEEE Wireless Communications and Networking Conference, IEEE International Conference on Networking…).

 

Một số hình ảnh sản phẩm nghiên cứu:


Hệ thống truyền thông đa phương tiện trên mạng không dây ad hoc sử dụng hệ nhúng phục vụ các hoạt động hiện trường

 

 

 

Hệ thống truyền thông tin GPS trên sóng vô tuyến bộ đàm

 

 

Phát triển hệ thống điều khiển và quản lý thiết bị gia dụng hỗn hợp qua mạng