VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Hệ thống Viễn thông

TS Vương Hoàng Nam


 

TS.Vương Hoàng Nam

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng C9-408

Email: namvh-fet @mail.hut.edu.vn

 
 

Các môn giảng dạy:

-          Multimedia

-          Kỹ thuật Truyền hình

-          Kỹ thuật Viễn thông

 

Hướng nghiên cứu:

-          Multimedia

-          Xử lý tín hiệu số,

-          Xử lý tín hiệu mù (Blind Signal Processing)

 

Các công trình NC đã công bố

 Trong năm 2010

  1. Nam Vuong-Hoang et al, Blind Speech Separation in Convolutive Mixtures Using Non-Gaussianity Maximization and Inverse Filters, in Proceedings of ICCE 2010, pp 190-194, August,Nha Trang, Viet Nam.
  2. Vuong Hoang Nam et al, Blind Speech Separation in Convolutive Mixtures Using Negentropy Maximization (pp: 36 - 43), Contents of “Research, Development and Application on Information and Telecommunication Technology” Volume E-1, Number 3 (7), 2010.
 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

       Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

         Không có

 

Các thông tin khác (nếu có)

       Không có