Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP KỸ THUẬT K62

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K62 (và SV các Khóa trước đó chưa hòan thành) thực tập kỹ thuật, Viện ĐTVT đề nghị sinh viên điền thông tin theo link sau trước ngày 25/6/2020.

Link đăng ký: https://forms.gle/3afocbxT9q2GuCR6A

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K62 thực tập kỹ thuật, Viện ĐTVT đề nghị sinh viên có dự định đăng ký học phần thực tập kỹ thuật vào kỳ hè 20193 hoặc kỳ 20201 điền thông tin theo mẫu sau trước ngày 25/6/2020. Chú ý: Sinh viên K62 đi thực tập trước từ 1/08 đến 01/09/2020, nhưng đăng ký học phần sau đó vào kỳ 20201. Kết quả thực tập kỳ hè 20193 sẽ được tính vào điểm kỳ 20201. Đối với SV tự liên hệ công ty thực tập, ngoài đánh giá của Đơn vị tiếp nhận và Viện chấm Báo cáo thực tập, Viện sẽ thêm kiểm tra vấn đáp để xác thực về thực tế thực tập.
forms.gle

Thông báo chi tiết hướng dẫn triển khai, báo cáo và đánh giá thực tập sẽ được gửi tới các em vào ngày 26/06/2020.

Chú ý:

  •      - Sinh viên K62 đi thực tập kỳ hè 20193 từ 1/08 đến 01/09/2020, nhưng đăng ký học phần vào kỳ 20201. Kết quả thực tập kỳ hè 20193 sẽ được tính vào điểm kỳ 20201.
  •      - Đối với SV tự liên hệ công ty thực tập, ngoài đánh giá của Đơn vị tiếp nhận và Viện chấm Báo cáo thực tập, Viện sẽ thêm kiểm tra vấn đáp để xác thực về thực tế thực tập.