Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

KS. Phạm Văn Thông

 

KS. Phạm Văn Thông

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 409 nhà C9

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Các môn giảng dạy

Cho sinh viên Đại học:

1.Thí nghiệm Đo lường điện tử

2.Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin

 

Cho học viên Cao học:

 

Hướng nghiên cứu

1.Lý thuyết truyền tin

2.Đo lường điện tử

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)