Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

TS. Nguyễn Ngọc Văn

 

TS. Nguyễn Ngọc Văn

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

2. Xử lý số tín hiệu

 

    Cho học viên Cao học:

1. Lọc số và mã hóa băng con

2. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

3. Mạng chuyển tiếp băng rộng

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Lí thuyết wavelet và ứng dụng

 

Hướng nghiên cứu

1. Trên cơ sở hệ thống LTE-A đi sâu nghiên cứu giải pháp kĩ thuật:

   - Tăng cường Relay

   - CoMP (Coordinated Multipoint Processing)

   - D2D (Device to Device Communication) và khả năng         triển khai ứng dụng

2. Hệ thống thông tin IOV (Internet of Vehicle) và khả năng ứng dụng trong giao thông thông minh.

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Ping Wang, Lijun Zu, Fuqiang Liu, Jing Han, Qing Ai, Ngoc Van Nguyen,Yiling Wang, “Downlink Performance Analysis of MIMO Relaying Networks”, Wireless Personal Communications, Sept. 2011, DOI: 10.1007/s11277-011-0404-6.

 

2. Nguyen Ngoc Van, Fuqiang Liu, Ping Wang, “Radio frequency allocation in Cellular Network with Two-Hop Fixed MIMO-OFDMA Relay stations”, Sensor Letters, October, 2012. DOI:10.1166/sl.2012.2610.

 

3. Nguyen Ngoc Van, Fuqiang Liu and Ping Wang, " Power Allocation for Amplify and Forward Mimo- Ofdm Relay Network", Proceedings of the Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE2010), August, 247-252,2010, Nhatrang, Vietnam.

 

4. Nguyen Ngoc Van, Fuqiang Liu, Ping Wang and Jiang Wang, “Reuse Partitioning in Cellular Network with Two-Hop Fixed MIMO-OFDMA Relay Nodes” Proceedings of The 7th International Conference on Wireless Communication, Networking and Mobile Computing (Wicom2011),  September 23-25, 2011. Wuhan, China.

 

5. Nguyen Ngoc Van, Nguyen Quoc Trung “Application of filter bank systems in digital audio systems”. Journal of Science and Technology, Vol.8 2004, pp:1-4.

 

6. Nguyen Ngoc Van, Nguyen Quoc Trung “Application of QMF 2 channel filter bank in PR systems to use compression and Decompression audio signal or image signal”. Journal of Science and Technology, Vol.45.2006, pp:26-30.

 

7. Nguyen Ngoc Van, Nguyen Quoc Trung, Phan Dang Hung, “Asymmetric Amplitude Direct Modulation”, Journal of Science and Technology, Vol.64.2008, pp:17-22.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần các nghiên cứu sinh nghiên cứu về:

- Tăng cường relay (Enhanced Relay)

- CoMP (Coordinated Multipoint Processing)

- D2D (Device to Device Communication)

- Hệ thống thông tin IOV (Internet of Vehicle)