Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

TS. Nguyễn Hữu Phát

 

TS. Nguyễn Hữu Phát

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Lý thuyết mạch

2. Cơ sở truyền tin

 

    Cho học viên Cao học:

1. Xử lý ảnh số

2. Truyền thông đa phương tiện

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Lí thuyết wavelet và ứng dụng

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lý ảnh và video

2. Mạng cảm biến không dây

3. Mã sửa lỗi trước

4. Mạng M2M (machine-to-machine)

5. Mạng di động

6. Bảo mật hệ thống

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Low-complexity and energy-efficient algorithm on image compression for wireless sensor networks,” IEICE Trans. Commun., Vol. E93-B, No. 12, pp. 3438-3447, Dec. 2010.

 

2. V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “A transmission range optimization algorithm to avoid energy holes in wireless sensor networks,” IEICE Trans. Commun., Vol. E94-B, No. 11, pp. 3026-3036, Nov. 2011.

 

3. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T.Miyoshi, “Video compression schemes using edge feature on wireless video sensor networks,” Article in Press, Hindawi Journal of Electrical and Computer Engineering, 2012.

 

4. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Distributed image encoding scheme using LDPC codes over GF(q) on wireless sensor networks,” to appear in 4th Int’l Conf. Intell. Netw. and Collaborative Syst. (INCoS 2012), Bucharest, Romania, 8 pages, Sept. 2012.

 

5. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T.Miyoshi, “Multi-hop Reed-Solomon encoding scheme for image transmission on wireless sensor networks,” 4th Int’l Conf. Commun. Electron. (ICCE 2012), Hue, Vietnam, pp. 74-79, Aug. 2012.

 

6. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Low-complexity distributed encoding scheme for low-density parity-check codes in wireless sensor networks,” World Telecommun. Congress (WTC 2012), Miyazaki, Japan, 6 pages, March 2012.

 

7. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Low-complexity motion estimation algorithm using edge feature for video compression on wireless video sensor networks,” 13th Asia-Pacific Netw. Operations and Management Symp. (APNOMS 2011), Taipei, Taiwan, 8 pages, Sept. 2011. (The Best Student Travel Grant Award).

 

8. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Efficient motion estimation algorithm using edge feature and arithmetic coding for video compression on WVSNs,” 19th Int’l Conf. Software, Telecomm. Comput. Netw. (SoftCOM 2011), Hvar, Croatia, 5 pages, Sept. 2011. (The Best Conference Paper Award).

 

9. V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “A collaborative target tracking algorithm considering energy constraint inWSNs,” 19th Int’l Conf. Software, Telecomm. Comput. Netw. (SoftCOM 2011), Hvar, Croatia, 5 pages, Sept. 2011.

 

10. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Energy threshold adaptation algorithms on image compression to prolong WSN lifetime,” 7th Int’l Symp. Wireless Commun. Syst. (ISWCS 2010), York, UK, pp. 834-838, Sept. 2010.

 

11. V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “Adaptive transmission range assignment algorithm for in-routing image compression on wireless sensor networks,” 3rd Int’l Conf. Commun. Electron. (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, Aug. 2010.

 

12. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Image compression algorithm considering energy balance on wireless sensor networks,” 8th IEEE Int’l Conf. Industrial Informatics (INDIN 2010), Osaka, Japan, pp. 1005-1010, July 2010.

 

13. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Applying distributed LDPC encoding scheme using 3-D model for wireless underground sensor networks,” to appear in 2012 Commun. Soc. Conf. IEICE, English Session, Sept. 2012.

 

14. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Distributed LDPC coding scheme considering bit error rate and energy balance on wireless sensor networks,” 2012 IEICE General Conf., English Session, BS-3-38, pp. S-74 - S-75, March 2012.

 

15. V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, R. Yamamoto, and T. Miyoshi, “A target tracking algorithm considering energy balance in WSNs,” 2011 Commun. Soc. Conf. IEICE, English Session, BS-6-34, pp. S-96 - S-97, Sept. 2011.

 

16. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Motion estimation algorithm for video compression using edge feature and lapped transform on wireless video sensor networks,” 2011 IEICE General Conf., English Session, BS-4-13, pp. S-33 - S-34, March 2011.

 

17. V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “Energy hole avoidance for in-routing image compression on wireless multimedia sensor networks,” 2011 IEICE General Conf., English Session, BS-4-34, pp. S-75 - S-76, March 2011.

 

18. V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “Dynamic transmission range adjustment algorithm to avoid energy holes in wireless sensor networks,” 2010 Commun. Soc. Conf. IEICE, English Session, BS-7-1, pp. S-45 - S-46, Sept. 2010.

 

19. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Low-complexity motion estimation algorithm for video compression on wireless sensor networks,” 2010 Commun. Soc. Conf. IEICE, English Session, BS-7-9, pp. S-61 - S-62, Sept. 2010.

 

20. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Image compression algorithm considering energy balance on wireless sensor networks,” 2010 IEICE General Conf., English Session, BS-3-25, pp. S-72 - S-73, March 2010.

 

21. P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Image compression algorithm considering energy balance on wireless sensor networks,” 4th South East Asian Technical Univ. Consortium (SEATUC) Symp., Tokyo, Japan, pp. 233-236, Feb. 2010.

 

Các sách đã xuất bản

1. “Toán kỹ thuật”, Tô Bá Đức, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát, NXB Khoa học Kĩ thuật, 2008.

 

2. "Lý thuyết mạch", Phạm Văn Bình, Nguyễn Hữu Phát, Đào Lê Thu Thảo, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2013.

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)